Kerkenraad

De kerkenraad van wijk 5 bestaat uit de wijkpredikant, zeven blokouderlingen. Hiernaast bestaat de wijkkerkenraad uit één ouderling-scriba, één evangelisatieouderling, één jeugdouderling en twee ouderling-kerkrentmeesters. Ook zitting in de wijkkerkenraad hebben zeven diakenen, waarvan één voorzitter van de kerkenraad en één jeugddiaken is.

Het beleid van onze kerkenraad is er op gericht om in onderlinge saamhorigheid te komen tot eenheid in het gemeente zijn. Dit beantwoordt aan de hoge roeping van de gemeente van Christus, Zijn lichaam, waarbij de prediking overeenkomstig Schrift en belijdenis centraal staat.

In het gemeente zijn streeft de kerkenraad er naar om zo veel mogelijk gemeenteleden te betrekken bij de diverse taken van het kerkenwerk. Om zodoende hun roeping en verantwoordelijkheid, het ambt aller gelovigen, tot opbouw van de gemeente, met de hun geschonken gaven, inhoud te kunnen geven.